Domeinoverstijgende netwerksamenwerking Community Care Dongen

Opdrachtgever: VWS
Ambitie: Kwetsbare mensen met cognitieve problemen minder snel hoeven opnemen in een verpleeghuis bij een gelijkblijvend of beter ervaren kwaliteit van leven en met het realiseren van efficiencyvoordelen
Onze adviseur: Hanneke Keus

Zorgorganisatie, gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor hebben convenant gesloten om met een optimale mix van voorzieningen over de drie domeinen heen (Wmo, Zvw en Wlz) arrangementen te realiseren voor kwetsbare thuiswonende ouderen. Als arrangeur proces en inhoud vormgegeven. Afstemming met convenantpartijen en VWS, monitoring van de effecten, creatieve oplossingen vinden voor uitvoeringsproblemen en inbreng in landelijk overleg domeinoverstijgende samenwerking.