Samen op weg naar (uitkomsten)sturing van netwerken voor dementiezorg

Inleiding

Op 1 november 2016 is het project van de gezamenlijke zorgverzekeraars gestart om de effectiviteit van netwerken rondom dementie te onderzoeken. De zorgverzekeraars willen hiermee een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie.
Het project heeft twee doelen:

  • inzicht krijgen in de slaag- en faalfactoren van samenwerkingsmodellen voor dementiezorg
  • beschikken over bouwstenen voor de inkoop van dementiezorg, die zoveel mogelijk worden gedragen door zorg- en welzijnsaanbieders en cliëntenorganisaties

Voortgang

In het eerste kwartaal is alle aandacht uitgegaan naar de inrichting van het onderzoeks-gedeelte van het project. Uitgangspunt van de zorgverzekeraars is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij lopende initiatieven, onder andere vanuit Memorabel. De zorgverzekeraars hebben goede afspraken kunnen maken met Vilans en Vektis over de samenwerking ten aanzien van het onderzoeksgedeelte van dit project.

Vilans heeft van 20 netwerken toestemming gekregen om data van de Uitkomst Indicatoren Dementiezorg (UID) en Netwerk Indicatoren Dementie (NID) te mogen delen met Vektis. De afspraak is dat de gegevens niet herleidbaar zijn naar individuele netwerken.

Inmiddels zijn populatie en de indicatoren zorggebruik vastgesteld op basis van de declaratiegegevens uit 2015. Uitgangspunt is levering van goede dementiezorg en hierbij is advies ingewonnen van een aantal externe experts. Wat het lastig maakt is dat in Nederland alleen op zeer beperkte schaal data over dementie beschikbaar zijn. Dat maakt bepaalde aannames noodzakelijk. De projectgroep is zich bewust van de invloed die de aannames en keuzes hebben op de validiteit van de data. Dit alles maakt dat de projectgroep voorzichtig zal zijn met het trekken van conclusies uit de onderzoeksgegevens.

Vanaf half november vindt de eindanalyse van dit project plaats. Op basis van de bevindingen worden bouwstenen voor de inkoop van dementiezorg geformuleerd. De concept resultaten van de analyses zullen ook besproken worden met een begeleidingscommissie.

Afstemming

Over de voortgang van het project is contact met ketencoördinatoren en met Alzheimer Nederland. Ook vindt er afstemming plaats met het bestuur van de nieuwe stichting “Dementie Netwerken Nederland”.

Tot slot

De zorgverzekeraars benadrukken dat het gaat om een ontwikkelmodel. Het is de start van een traject waarbij in de toekomst steeds meer data over zorggebruik van deze doelgroep beschikbaar komen. Zorgverzekeraars en het veld werken samen om komen tot een goede en evenwichtige indicatorenset. Op die manier krijgen we meer inzicht en draagt dit project bij aan steeds hogere kwaliteit van de dementiezorg in Nederland.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Annette de Ruiter: 06-25201939 of per mail: adr@collegamento.nl

Annette de Ruiter

Annette de Ruiter

Adviseur bij Collegamento

Annette is een adviseur met een scherp oog voor de klant. Ze is expert in het realiseren van een gezamenlijk resultaat bij uiteenlopende belangen.


Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheidsscan voor de Zorg | DIZ-scan

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Grip op de woningbouwopgave