#

Algemene voorwaarden

1. BEGRIPSBEPALING

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Collegamento advies B.V.
1.2. Collegamento advies B.V. (KvK nr. 32108404) Hoofdstraat 41a 3971 KB Driebergen-Rijsenburg
1.3. Coaching: coaching aan deelnemer in aansluiting op de training
1.4. Deelnemer: degene die aan een opleiding van Collegamento deelneemt.
1.5. Incompany traject: een maatwerkopleiding die Collegamento exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.
1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Collegamento.
1.7. Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
1.8. Opleiding: training, Incompany traject of coaching, dan wel enige andere vorm van opleiding van Collegamento. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen of een Intercompany traject) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van coaching).
1.9. Offerte: ieder aanbod van Collegamento tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Collegamento en een Opdrachtgever.
1.11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
1.12. Partijen: Collegamento en Opdrachtgever tezamen.
1.13. Schriftelijk: per brief of per e-mail.


2. ALGEMEEN

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst in het kader van een opleiding
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Collegamento en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4 Indien Collegamento niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Collegamento in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.5. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Collegamento.


3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van Collegamento, inschrijving bij of opdracht aan Collegamento en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Collegamento.
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Collegamento en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.
3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden Collegamento slechts indien deze door Collegamento schriftelijk zijn bevestigd.
3.5. Een (telefonisch) doelstellend gesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.


4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Met Collegamento gesloten Overeenkomsten leiden voor Collegamento tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Collegamento zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Collegamento en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Collegamento dus niet.
4.3. De Opdrachtgever gaat een overeenkomst aan met Collegamento door middel van een inschrijving voor een opleiding of training. Inschrijving kan plaats vinden via het digitale inschrijfformulier op de website of per e-mail. Door inschrijving maakt de Opdrachtgever kenbaar de algemene voorwaarden van Collegamento te kennen en te aanvaarden. Collegamento stuurt een elektronische of schriftelijke bevestiging naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.
4.4. Collegamento is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Collegamento voor de uitvoering van een met Collegamento gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Collegamento gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.


5. VERTROUWELIJKHEID

5.1. Collegamento, haar medewerkers en/of door Collegamento ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.


6. PRIJZEN

6.1. Alle door Collegamento genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.collegamento.nl
6.2. Collegamento kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden
6.4. Op verzoek van de Opdrachtgever kan een opleiding vrijgesteld van btw worden aangeboden.


7. FACTURERING EN BETALING

7.1. Collegamento factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan Collegamento verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.


8. VERPLAATSING OF ANNULERINGEN DOOR COLLEGAMENTO

8.1. Collegamento is gerechtigd zonder opgave van reden een training of een coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste training of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Collegamento betaalde prijs voor de geannuleerde training of coachingsgesprek(ken).
8.2. Collegamento is gerechtigd zonder opgave van reden een training of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Collegamento betaalde prijs voor de geannuleerde training of coachingsgesprek(ken).


9. ANNULERINGEN DOOR OPDRACHTGEVER

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren trainingen
9.2. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Collegamento gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan Collegamento verschuldigd.
9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren coaching
9.6. Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Collegamento gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende coachingsgesprek: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs.
9.7. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.8. STAP-budget. Indien je gebruikmaakt van het STAP-budget, zullen de algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden gelden vanaf het moment dat de subsidie is toegekend door het UWV. Mocht de klant na toekenning van de subsidie de cursus willen annuleren, verplaatsen of tussentijds beëindigen, dan gelden de algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van Collegamento. Tevens loopt de klant het risico dat het UWV de subsidie terugvordert.


10. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR OPDRACHTGEVER

10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Collegamento betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Collegamento op Opdrachtgever per direct opeisbaar.


11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. In geval aansprakelijkheid van Collegamento mocht komen vast te staan, is Collegamento slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2. Collegamento is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover beweging en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Collegamento gesloten overeenkomst, is Collegamento daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
11.3. Collegamento is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Collegamento bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van Collegamento voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Collegamento door de verzekeraar van Collegamento.
11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Collegamento.


12. E-LEARNING

12.1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door Collegamento aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan Collegamento de klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
12.2. De door Collegamento aan de klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Collegamento.
12.3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning opleiding of training. De klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.


13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Collegamento ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Collegamento houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
13.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.


14. PERSOONSGEGEVENS

14.1. De Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan Collegamento verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Collegamento. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Collegamento.
14.2   De Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar privacy@collegamento.nl. De Opdrachtgever en Collegamento zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg ons privacy statement voor meer specifieke informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.


15. VERTROUWELIJKHEID

Collegamento, haar medewerkers en voor Collegamento werkzame personen zullen de door de Opdrachtgever versterkte informatie vertrouwelijk behandelen.


16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

16.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2. Voor Collegamento is het leveren van topkwaliteit een vereiste. In alles wat we doen streven we hiernaar. Echter kan het natuurlijk zo zijn dat een Opdrachtgever ergens niet tevreden over is. Het indienen van een klacht kan zowel telefonisch (0318 657610) of per e-mail (info@collegamento.nl). Wij streven naar een zo spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen tien werkdagen) en naar een oplossing die leidt tot volle tevredenheid.
16.3. Indien de klacht niet in onderling overleg wordt opgelost, dan is de klachten- en geschillenregeling van Collegamento is van toepassing op de Overeenkomst tussen Collegamento en Opdrachtgever. De klachten- en geschillenregeling staat vermeld op de website www.collegamento.nl